Aviso legal

AVISO LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACIDADE – RGPD – RASTROS (COOKIES)


TITULAR DA WEB

 • Denominación social: Migallas Teatro SL
 • CIF : B36258770
 • Domicilio: Rúa Erín Nº 2, 4º C. 36162 Pontevedra – España
 • Actividade: Actividades teatrais e talleres (pendente concretar)
 • Correo electrónico: migallas@migallas.gal
 • Finalidade da páxina web: Información e divulgación
 • Nome de dominio: www.orellapendella.gal

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

— Responsable do tratamento

Datos de contacto do responsable: Migallas Teatro SL (B36258770) con domicilio en Rúa Erín Nº 2, 4º C. 36162 Pontevedra) e correo electrónico de contacto migallas@migallas.gal
Datos de contacto da Responsable de Seguridade: María Dolores Campos Cabaleiro, migallas@migallas.gal

Os teus DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Como exercitar os dereitos: podes dirixir unha comunicación por escrito á dirección de correo electrónico indicada na cabeceira deste aviso legal, incluíndo en ambos os casos fotocopia do teu DNI ou outro documento identificador similar, para solicitar o exercicio dos dereitos seguintes:

 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais: poderás preguntar a Migallas Teatro SL se está a tratar os teus datos.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectos) ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente serán conservados por Migallas Teatro SL para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a oporse ao tratamento: Migallas Teatro SL deixará de tratar os datos na forma que indiques, salvo que por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións se teñan que seguir tratando.

Dereito á transferencia dos datos: no caso de que queiras que os teus datos sexan tratados por outra firma, Migallas Teatro SL facilitarache a transferencia dos teus datos ao novo responsable.
Modelos, formularios e mais información sobre os teus dereitos: Páxina oficial da Axencia Española de Protección de Datos.
Posibilidade de retirar o consentimento: no caso de que outorgases o consentimento para algunha finalidade específica, tes dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Como reclamar ante a Autoridade de Control: Se consideras que hai un problema coa forma en que Migallas Teatro SL está a manexar os teus datos, podes dirixir as túas reclamacións á persoa Responsable de Seguridade de Migallas Teatro SL (indicada arriba) ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España.

— Dereito ao esquecemento e acceso aos teus datos persoais.

En todo momento terás dereito a revisar, recuperar, facer anónimos e/ou borrar, total ou parcialmente os datos almacenados no sitio web. Só tes que enviar un correo electrónico a migallas@migallas.gal e solicitalo.

Datos dos subscritores á newsletter: Desde que o usuario se subscribe ata que se dá de baixa.

— Segredo e seguridade dos datos

O sitio web comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade deste, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Ti garantes que os datos persoais facilitados a través do formulario son veraces, e quedas obrigado a comunicar calquera modificación destes. Igualmente, garantes que toda a información facilitada correspóndese coa túa situación real, que está posta ao día e é exacta.

Ademais, debes manter en todo momento os teus datos actualizados, sendo o único responsable da inexactitude ou falsidade dos datos facilitados e dos prexuízos que poida causar por iso a Migallas Teatro SL como titular do Sitio web, ou a terceiros con motivo da utilización dos devanditos.

— Brechas de seguridade

Migallas Teatro SL adopta medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. No entanto, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que por tanto Migallas Teatro SL non pode garantir a inexistencia de virus ou doutros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nestes.

Migallas Teatro SL tamén dispón dun sistema de vixilancia de seguridade activo que informa de cada actividade dos usuarios e posibles brechas na seguridade dos datos dos usuarios. En caso de detectarse algunha brecha Migallas Teatro SL comprométese a informar os usuarios no prazo máximo de 72 horas.

QUE INFORMACIÓN SOLICITAMOS DOS USUARIOS E PARA QUE A UTILIZAMOS

Todos os contido ofertados no sitio web orellapendella.gal remiten a formularios de contacto e subscrición a newsletter. Este Sitio web sempre require o consentimento previo dos usuarios para tratar os seus datos persoais cos fins indicados.

Tes dereito a revogar o teu consentimento previo en calquera momento.

— Rexistro de actividades de tratamento dos datos

Web e hosting: O Sitio web orellapendella.gal conta cun cifrado SSL que permite o envío seguro de datos persoais a través de formularios de contacto de tipo estándar, aloxados nos servidores que Migallas Teatro SL contratou a Dinahosting S.L.

Datos solicitados a través da web: os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Migallas Teatro SL é titular.
Poderás facilitarnos os teus datos a través do correo electrónico e doutros medios de comunicación indicados na sección de contacto.

Formularios de suscrición a Newsletter: Migallas Teatro SL utiliza o servizo de envío de newsletters (boletíns por correo electrónico) de MailPoet, situada na Unión Europea, que só almacena IP e correo electrónico tras dobre aceptación da solicitude de subscrición. Podes anular en calquera momento a subscrición ao boletín mediante unha ligazón específica situada ao fondo de cada envío que recibas.
Correo electrónico: o noso fornecedor de servizos de correo electrónico é Dinahosting S.L.
Mensaxería instantánea: Orella pendella non presta servizo a través de mensaxería instantánea como, por exemplo, WhatsApp, Messenger ou Telegram.

— Contenido incrustado desde outras webs

Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (p.ex. vídeos, imaxes, artigos etc.). O contido incrustado desde outras webs compórtase do mesmo xeito que se o visitante visitase outra web.
Estas webs poden recompilar datos sobre ti, usar rastros, incrustar seguimento de terceiros e vixiar a túa interacción co contido incrustado, incluído o seguimento da túa interacción co contido incrustado se tes unha conta ou estás conectado a esa web.

Outros servizos: certos servizos prestados a través do Sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Finalidade e lexitimación: a finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarche a información ou servizos que nos solicites.

— Redes sociais

Presenza en redes: Orella pendella conta con perfil nalgunhas das principais redes sociais de Internet.

Finalidade e lexitimación: o tratamento que Migallas Teatro SL levará a cabo cos datos dentro de cada unha das referidas redes será, como máximo, o que a rede social lles permita aos perfís corporativos. Así pois, Migallas Teatro SL poderá informar os seus seguidores, cando a lei non o prohiba, por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades, relatorios, así como prestar servizo personalizado de atención ao usuario.

Extracción de datos: en ningún caso Migallas Teatro SL extraerá datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso. Dereitos: cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos de protección de datos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, Migallas Teatro SL axudará e aconsellará a tal fin na medida das súas posibilidades.

— Compromisos e obrigacións cos nosos usuarios

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, aceptando, desde este mesmo momento, plenamente e sen reserva ningunha, o presente Aviso Legal en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

Na utilización do sitio web orellapendella.gal o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de Migallas Teatro SL ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal orellapendella.gal ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización do sitio web.

RESPONSABILIDADE POLO CONTIDO DO SITIO WEB

O Sitio web contén textos elaborados con fins simplemente informativos ou divulgativos que poden non reflectir o estado actual da lexislación ou a xurisprudencia e que se refiren a situacións xerais, polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nestes non reflicten necesariamente os puntos de vista de Migallas Teatro SL. O contido dos artigos publicados neste Sitio web non pode ser considerado, en ningún caso, substitutivo de asesoramento legal. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen recorrer previamente ao correspondente asesoramento profesional. As ligazóns externas que contén este Sitio web conducen a sitios xestionados por terceiros. Migallas Teatro SL non responde dos contidos nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que Migallas Teatro SL recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

— Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Mediante estas Condicións Xerais non se cede ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre o portal orellapendella.gal nin sobre ningún dos seus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos ao Usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público, extracción, uso novo, reenvío ou utilización de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, de calquera deles, salvo nos casos en que estea legalmente permitido ou sexa autorizado polo titular dos correspondentes dereitos.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, as imaxes, os deseños, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación destes), material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos rexistrados, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar a dita circunstancia a Migallas Teatro SL indicando:

datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.

Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na Web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

— Normativa e resolución de conflitos

As presentes Condicións de Uso do Sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. O idioma de redacción e interpretación deste aviso legal é o galego. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo Sitio web.

Os Usuarios poden someterse ao Sistema Arbitral de Consumo do que Migallas Teatro SL formará parte para resolver calquera controversia ou reclamación derivada do presente texto ou de calquera actividade de Migallas Teatro SL, excepto para liquidar aqueles conflitos que traian causa do desenvolvemento dunha actividade que requira os servizos dunha persoa colexiada, nese caso o Usuario deberá dirixirse ao órgano correspondente do colexio de avogados oportuno. Sempre que o Usuario non sexa consumidor ou usuario, e cando non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, as partes acordan someterse aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra capital, por ser este o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidese corresponderlles.

QUÉ ESPERAMOS DOS USUARIOS

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, aceptando, desde este mesmo momento, plenamente e sen reserva ningunha, o presente Aviso Legal, así como as condicións particulares que, no seu caso, o complementen, en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Migallas Teatro SL. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública. Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos deste sitio, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares.
 • Calquera vulneración dos dereitos do fornecedor ou dos lexítimos titulares.
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

— Ligazóns Externas

As páxinas do sitio web orellapendella.gal proporcionan ligazóns a outros sitios web e contidos que son propiedade de terceiros. O único obxecto das ligazóns é proporcionarlle ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns, aínda que Migallas Teatro SL non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario polo acceso ás devanditos ligazóns.
O Usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal orellapendella.gal deberá obter a autorización previa e escrita de Migallas Teatro SL. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Migallas Teatro SL e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de Migallas Teatro SL dos seus contidos ou servizos.

— Outras condicións de uso deste sitio web

O usuario comprométese a facer un uso dilixente do sitio web e dos servizos accesibles desde este, con total suxeición á Lei, aos bos costumes e ao presente aviso legal. Así mesmo, comprométese, salvo autorización previa, expresa e escrita de Migallas Teatro SL a utilizar a información contida no sitio web exclusivamente para a súa información, sen poder realizar nin directa nin indirectamente unha explotación comercial dos contidos aos que ten acceso.

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición mediante un envío dun correo electrónico á dirección migallas@migallas.gal.

Este sitio, o dominio asociado e a propiedade do contido pertencen a Migallas Teatro SL CIF B36258770, con domicilio en Rúa Erín Nº 2, 4º C. 36162 Pontevedra – España. Este sitio web contén hiperligazóns que conducen a outras páxinas web xestionadas por terceiros alleos á nosa organización. Migallas Teatro SL non garante nin se fai responsable do contido que se recolla nas ditas paxinas web.

Salvo autorización expresa, previa e por escrito de Migallas Teatro SL, queda terminantemente prohibida a reprodución, excepto para uso privado, a transformación, e en xeral calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos deste sitio web. Queda terminantemente prohibido realizar, sen o previo consentimento de Migallas Teatro SL calquera manipulación ou alteración deste sitio web.
Consecuentemente, Migallas Teatro SL non asumirá ningunha responsabilidade derivada, ou que puidese derivarse, da devandita alteración ou manipulación por terceiros.

— Exercicio de dereitos ARCO

Poderás exercitar, respecto dos datos solicitados, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición. Por iso informámoste de que poderás exercer os devanditos dereitos mediante solicitude escrita e asinada que poderás enviar, xunto con fotocopia do teu DNI ou documento identificador equivalente a: migallas@migallas.gal. Antes de 10 días responderemos á túa solicitude para confirmarche a execución do dereito que solicitases exercer.

— Exclusión de garantías e responsabilidade

Migallas Teatro SL non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen implicar por causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos á disposición dos usuarios no sitio web.
 • Migallas Teatro SL non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen derivarse do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

— Plataforma Europea de resolución de litixios en liña

A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Os consumidores poderán someter as súas reclamacións a través da plataforma de resolución de litixios en liña.

— Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre Migallas Teatro SL cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.
Sempre estaremos localizables: o noso contacto

no caso de que calquera Usuario tiver algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal orellapendella.gal é migallas@migallas.gal. Tamén se pode utilizar o formulario de contacto dispoñible no sitio web.

A nosa política de privacidade describe como recollemos, gardamos ou utilizamos a información que solicitamos a través dos diferentes servizos ou páxinas dispoñibles neste sitio. É importante que entendas que información recollemos e como a utilizamos xa que o acceso a este sitio implica a aceptación da nosa política de privacidade.

— Aceptación e consentimento

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte de Migallas Teatro SL, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade.

— Boletín

De acordo coa LSSICE, Migallas Teatro SL non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na Páxina Web, o Usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir a nosa Newsletter/boletín, con independencia da información puntualmente solicitada.

POLÍTICA DE RASTROS (COOKIES)

Nesta web recompilamos e utilizamos a información segundo indicamos na nosa política de privacidade. Unha das formas nas que recompilamos información é a través do uso da tecnoloxía chamada rastros (cookies). En orellapendella.gal, utilizamos rastros para varias cousas

— Que é un rastro?

Un rastro é unha pequena cantidade de texto que se almacena no teu navegador (como Chrome de Google ou Safari de Apple) cando navegas pola maioría dos sitios web.

— Que NON é un rastro?

Non é un virus, nin un troiano, nin un verme, nin spam, nin spyware, nin abre xanelas pop-up.

— Que información almacena un rastro?

Os rastros non adoitan almacenar información sensible sobre ti, como cartóns de crédito ou datos bancarios, fotografías ou información persoal etc. Os datos que gardan son de carácter técnico, estatísticos, preferencias persoais, personalización de contidos etc.

O servidor web non te asocia a ti como persoa senón ao teu navegador web. De feito, se ti navegas habitualmente co navegador Chrome e probas a navegar pola mesma web co navegador Firefox, verás que a web non se dá conta de que es ti a mesma persoa porque en realidade está a asociar a información ao navegador, non á persoa.

— Que tipo de rastros existen?

 • Rastros técnicos: son os máis elementais e permiten, entre outras cousas, saber cando está a navegar un humano ou unha aplicación automatizada, cando navega un usuario anónimo e un rexistrado, tarefas básicas para o funcionamento de calquera web dinámica.
 • Rastros de análise: recollen información sobre o tipo de navegación que estás a realizar, as seccións que máis utilizas, produtos consultados, franxa horaria de uso, idioma etc.
 • Rastros publicitarios: : mostran publicidade en función da túa navegación, o teu país de procedencia, idioma etc.

— Que son os rastros propios e os de terceiros?

Os rastros propios son os xerados pola páxina que estás a visitar e os de terceiros son os xerados por servizos ou provedores externos como Facebook, Twitter, Google adsense etc.

— Que rastros utiliza esta web?

Esta web utiliza o complemento (plug-in) para compartir e intercambiar contidos sociais (Facebook, twitter e google+)

Esta web utiliza servizos de análises, concretamente, Google Analytics para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web e mellorar o uso deste, pero en ningún caso se asocian a datos que puidesen chegar a identificar o usuario. Google Analytics é un servizo analítico de web prestado por Google, Inc. O usuario pode consultar aquí o tipo de rastros utilizados por Google.

Migallas Teatro SL é usuario da plataforma de subministración e aloxamento de blogs WordPress, propiedade da empresa norteamericana Automattic, Inc. Para tales efectos, os usos de tales rastros polos sistemas nunca están baixo control ou xestión do responsable da web, poden cambiar a súa función en calquera momento, e entrar rastros novos. Estes rastros tampouco reportan ao responsable desta web beneficio ningún. Automattic, Inc., utiliza ademais outros rastros coa finalidade de axudar a identificar e rastrexar os visitantes dos sitios de WordPress, coñecer o uso que fan do sitio web de Automattic así como as súas preferencias de acceso a este, tal e como se recolle no apartado “cookies” da súa política de privacidade.

Os rastros de redes sociais poden almacenarse no seu navegador mentres navega por orellapendella.gal por exemplo, cando utiliza o botón de compartir contidos de orellapendella.gal nalgunha rede social.

A continuación tes información sobre os rastros das redes sociais que utiliza esta web nas súas propias políticas de rastros:

— Pódense eliminar os rastros?

Si, e non só eliminar, tamén bloquear, de forma xeral ou particular para un dominio específico.

Para eliminar os rastros dun sitio web debes ir á configuración do teu navegador e alí poderás buscar os asociados ao dominio en cuestión e proceder á súa eliminación.

Máis información sobre os rastros

Podes consultar o regulamento sobre rastros publicado pola Axencia Española de Protección de Datos na súa “Guía sobre el uso de las cookies” e obter máis información sobre os rastros en Internet, http://www.aboutcookies.org/

Se desexas ter un maior control sobre a instalación de rastros, podes instalar programas ou complementos ao teu navegador, coñecidos como ferramentas de “Do Not Track”, que che permitirán escoller aqueles rastros que desexas permitir.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*